PRIVACYBELEID & INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Ons privacybeleid in detail

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Voor het beheer van het vakantieappartement Haus Lindengarten is vooral de bescherming van de gegevens van belang. Het gebruik van de internetpagina's van het vakantieappartement Haus Lindengarten is in principe mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, vragen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene.


De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats conform de basisgegevensbeschermingsregeling en de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die gelden voor het vakantieappartement Haus Lindengarten. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Bovendien zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.


Het vakantieappartement Haus Lindengarten heeft als verantwoordelijke voor de verwerking tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.1. Begripsbepalingen

De privacyverklaring van het vakantieappartement Haus Lindengarten is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijn en verordeninggever bij de vaststelling van de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO) zijn gebruikt. Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.


In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:


 • a) Persoonlijke gegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokken persoon" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.


 • b) Betrokken persoon

  De betrokken persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.


 • c) Verwerking

  Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.


 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.


 • e) Profilering

  Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.


 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.


 • g) Controller

  De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.


 • h) Contractverwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.


 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.


 • j) Derden

  Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een autoriteit, een instelling of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.


 • k) Toestemmen

  Onder "toestemming" wordt verstaan elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het betrokken geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.2. Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:


Haus Lindengarten - die Ferienwohnung am Fuße der Schwäbischen Alb


Natalie Schreyer


Pappelstraße 6


72131 Ofterdingen


Germany


Tel.: +49 7473 270 16 53


E-Mail: info@haus-lindengarten.de


Website: www.haus-lindengarten.de3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van het vakantieappartement Haus Lindengarten verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies registreren, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de Website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internet service providers van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die gebruikt worden voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.


Het vakantieappartement Haus Lindengarten trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door het vakantieappartement Haus Lindengarten statistisch geëvalueerd en ook met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.4. Contact via de website

De website van het vakantieappartement Haus Lindengarten bevat op grond van de wettelijke bepalingen informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde e-mail (e-mailadres). Indien een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking via e-mail of een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen om te worden verwerkt of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.5. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het gegevensbewaringsdoel te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever daarin voorziet in wet- of regelgeving die op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is.


Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.6. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Eenieder heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen die door de Europese wetgever zijn vastgesteld, van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat deze bevestigt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


 • b) Recht op informatie

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Bovendien heeft de Europese regulator de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:


  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het DS-GVO, en, in ieder geval in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene


  Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.


  Indien een betrokkene van dit recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


 • c) Recht op correctie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.


  Indien een persoon van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:


  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor dergelijke doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), van het DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van het DS-GVO.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke persoon valt.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel. 8 para. 1 DS-GVO.


  Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens in het vakantieappartement Haus Lindengarten wenst te laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van het vakantieappartement Haus Lindengarten zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.


  Als de persoonlijke gegevens van het vakantieappartement Haus Lindengarten openbaar werden gemaakt en ons bedrijf is verantwoordelijk volgens Art. 17 Abs. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, zal het vakantieappartement Haus Lindengarten passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van het vakantieappartement Haus Lindengarten zorgt in individuele gevallen voor het nodige.


 • e) Recht op verjaring van de verwerking

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking beperkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:


  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om een rechtsvordering in te stellen, in te stellen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 5 bezwaar gemaakt tegen de verwerking. 21 para. 1 DS-GVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.


  Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene een verzoek tot beperking van de persoonsgegevens in het vakantieappartement Haus Lindengarten wenst in te dienen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van het vakantieappartement Haus Lindengarten zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.


 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever om de hem/haar betreffende persoonsgegevens te ontvangen die door de betrokkene zijn verstrekt aan een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat. Zij heeft ook het recht deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd.


  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het DS-GVO het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke persoon worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.


  Voor het doen gelden van het recht op gegevensoverdracht kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van het vakantieappartement Haus Lindengarten.


 • g) Recht van bezwaar

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het DS-GVO te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.


  In geval van bezwaar zal het vakantieappartement Haus Lindengarten de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


  Indien het vakantieappartement Haus Lindengarten persoonsgegevens verwerkt om rechtstreekse reclame te maken, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van deze reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Haus Lindengarten voor directe reclamedoeleinden, zal het vakantieappartement Haus Lindengarten de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.


  Daarnaast heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in het vakantieappartement Haus Lindengarten voor wetenschappelijke of historische doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 89 para. 1 DS-GVO, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.


  Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van het vakantieappartement Haus Lindengarten of met een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van verzet tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.


 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen het recht niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking valt, en dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of (2) genomen wordt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal het vakantieappartement Haus Lindengarten passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.


  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden die verband houden met geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


 • i) Recht om toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.


  Indien de betrokkene van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.7. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimisatiefunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimisatiefunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.


De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze internetpagina's van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.


Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.


Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informaticasysteem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers kan traceren, kan klikken en vervolgens opdrachtopgaven kan doen.


Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.


De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.


Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betrokkene onder de link een browser add-on aanmaken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout download en installeer het. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon binnen hun controle, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.


Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en hieronder https://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics wordt gepubliceerd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.8. Privacybeleid voor het gebruik van Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.


Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 87, lid 1. 6 alinea. 1 lit. f DS-GVO.


Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.


Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.9. Privacybeleid voor het gebruik van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van de diensten van Google Maps. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online diensten en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 87, lid 1. 6 alinea. 1 lit. f DS-GVO.


Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de gegevens die u tijdens uw bezoek aan onze website hebt verzameld, doorgegeven. Dit maakt niet uit of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel op Google wilt worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-gelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.


Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider, raadpleegt u het privacybeleid van de provider. Zij zullen u ook meer informatie geven over uw rechten in dit verband en opties instellen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft het EU-VS Privacy Shield de volgende informatie verstrekt https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.10. Privacybeleid betreffende het gebruik en de toepassing van het Shariff

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking heeft het Shariff-element op deze website geïntegreerd. De Shariff-component biedt social media-knoppen die voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computertijdschrift c't en wordt gepubliceerd door GitHub, Inc.


Ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.


Gewoonlijk geven de knopoplossingen van sociale netwerken al persoonlijke gegevens door aan het betreffende sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een knop voor sociale media is geïntegreerd. Door gebruik te maken van de Shariff-component worden persoonlijke gegevens alleen naar sociale netwerken verzonden wanneer de bezoeker van een website actief op een van de sociale-mediaknoppen drukt. Meer informatie over de Shariff component is beschikbaar in het computertijdschrift c't op https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html . Het doel van het gebruik van het Shariff-gedeelte is de persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en ons tegelijkertijd in staat te stellen een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.


Voor meer informatie en het huidige privacybeleid van GitHub, bezoek https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ .11. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Kunst 6 Ik heb een DS-GVO als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij de verwerking die noodzakelijk is voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ik aangestoken DS-GMO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ik heb c DS-GVO aangestoken. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan op Art. 6 Ik heb DS-GVO aangestoken. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 5 van de richtlijn. 6 Ik heb DS-GVO aangestoken. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).12. Rechtvaardige belangen bij de door de verantwoordelijke of een derde uitgevoerde verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.13. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.14. Wettelijke of contractuele bepalingen inzake de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking


Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voorafgaand aan het verstrekken van persoonsgegevens door de betrokkene dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of vereist is voor het sluiten van een overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.15. Bestaan van geautomatiseerde besluiten

Als verantwoordelijk bedrijf nemen we niet automatisch beslissingen of maken we geen profilering.

This data protection declaration was created by the data protection declaration generator of the DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, which is available as a External Data Protection Officer Aschaffenburg , in cooperation with the Advocate for IT and data protection law Christian Solmecke.

© 2022 Haus Lindengarten. All Rights Reserved | Design by W3layouts