POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowa polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest szczególnie ważna dla zarządzania apartamentem wakacyjnym Haus Lindengarten. Korzystanie ze stron internetowych apartamentu wakacyjnego Haus Lindengarten jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.


Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby zainteresowanej, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do mieszkania wypoczynkowego Haus Lindengarten. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby zainteresowane zostaną poinformowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych.


Mieszkanie wakacyjne Haus Lindengarten, jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, wdrożyło wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w mieszkaniu wakacyjnym Haus Lindengarten opiera się na terminach, które zostały użyte przez dawcę wytycznych i rozporządzeń europejskich wraz z wejściem w życie rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić użyte terminy.


W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:


 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "zainteresowaną osobą"). Identyfikowalna jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.


 • b) Osoba, której dotyczy postępowanie

  Zainteresowana osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.


 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez użycia zautomatyzowanych procedur w odniesieniu do danych osobowych, takich jak gromadzenie, gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odczytywanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


 • d) Ograniczenie przetwarzania danych

  Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.


 • e) Profilowanie

  Tworzenie profili oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczeniem się tej osoby fizycznej.


 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przekazać konkretnej osobie bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym gwarantującym, że dane osobowe nie zostaną przekazane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


 • g) Kontroler

  Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie lub administratora danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.


 • h) Przetwórcy kontraktowi

  Przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem, instytucją lub innym organem przetwarzającym dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.


 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich w ramach konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie są jednak uważane za odbiorców.


 • j) Osoby trzecie

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ inny niż zainteresowana osoba, podmiot przetwarzający dane, podmiot przetwarzający dane oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które podmiot przetwarzający dane lub podmiot przetwarzający dane ponosi bezpośrednią odpowiedzialność.


 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza każde świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez zainteresowaną osobę dobrowolnie w danym przypadku w formie oświadczenia lub innego jasnego aktu potwierdzającego, w którym zainteresowana osoba wyraża swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o podstawowej ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:


Haus Lindengarten - die Ferienwohnung am Fuße der Schwäbischen Alb


Natalie Schreyer


Pappelstraße 6


72131 Ofterdingen


Germany


Tel.: +49 7473 270 16 53


E-Mail: info@haus-lindengarten.de


Website: www.haus-lindengarten.de3. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa apartamentu wakacyjnego Haus Lindengarten gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba lub zautomatyzowany system wchodzi na stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Możemy rejestrować (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu dociera na naszą stronę (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do Witryny, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.


Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, mieszkanie wakacyjne Haus Lindengarten nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklamy dla niej, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zgromadzone dane i informacje są zatem oceniane przez biuro wakacyjne Haus Lindengarten statystycznie, a także w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.4. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej apartamentu wakacyjnego Haus Lindengarten znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli zainteresowana osoba skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi danych przez zainteresowaną osobę będą przechowywane do celów przetwarzania danych lub kontaktowania się z tą osobą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe zainteresowanej osoby jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu zatrzymywania danych lub w zakresie przewidzianym przez europejski organ regulacyjny lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega.


W przypadku ustania celu przechowywania danych lub upływu okresu przechowywania danych określonego w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Dawcy lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.6. Prawa osoby zainteresowanej

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda zainteresowana osoba ma prawo, nadane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli zainteresowana osoba chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.


 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do uzyskania w dowolnym czasie i nieodpłatnie od administratora danych informacji dotyczących jej danych osobowych, które jej dotyczą, oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski organ regulacyjny umożliwił zainteresowanej osobie dostęp do następujących informacji:


  • cele przetwarzania danych
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • w miarę możliwości planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby zainteresowanej: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę zainteresowaną


  Ponadto dana osoba ma prawo dostępu do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku dana osoba ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich gwarancji w związku z przekazaniem.


  Jeżeli zainteresowana osoba chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.


 • c) Prawo do korekty

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba zainteresowana ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego.


  Jeżeli dana osoba chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.


 • d) Prawo do odstąpienia od umowy (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie natychmiastowego żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących, pod warunkiem że ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:


  • Dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone w celach, do których nie są już potrzebne.
  • Zainteresowana osoba wycofuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania danych lub osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 DS-GVO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.


  W przypadku zaistnienia jednego z powyższych powodów, a zainteresowana osoba chce, aby jej dane osobowe były przechowywane w mieszkaniu wakacyjnym Haus Lindengarten usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Pracownik apartamentu wakacyjnego Haus Lindengarten zadba o to, aby wniosek o usunięcie został niezwłocznie rozpatrzony.


  Jeśli dane osobowe apartamentu zostały podane do wiadomości publicznej, firma Haus Lindengarten jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 Abs. 1 DS-GVO w celu usunięcia danych osobowych, mieszkanie wakacyjne Haus Lindengarten podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że zainteresowana osoba zwróciła się o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik apartamentu wakacyjnego Haus Lindengarten zaaranżuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.


 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:


  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez zainteresowaną osobę przez okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zainteresowana osoba odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Zainteresowana osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody, dla których zainteresowana osoba jest zainteresowana, przeważają nad powodami, dla których jest ona zainteresowana.


  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków i zainteresowana osoba chce złożyć wniosek o ograniczenie danych osobowych przechowywanych w mieszkaniu wakacyjnym Haus Lindengarten, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Pracownik apartamentu wakacyjnego Haus Lindengarten zadba o to, aby przetwarzanie danych było ograniczone.


 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymywania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych przez tę osobę osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w zorganizowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Organ ten ma również prawo do przekazania takich danych innej osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie bez przeszkód przez administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie przewidzianej w art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO oraz że przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem procedur automatycznych, chyba że przetwarzanie jest konieczne ze względu na interes publiczny.


  Ponadto korzystając z prawa do przekazywania danych na mocy art. 20 ust. 1 DS-GVO, zainteresowana osoba ma prawo uzyskać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną za ich przetwarzanie innej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.


  W celu dochodzenia prawa do transferu danych, zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem apartamentu Haus Lindengarten.


 • g) Prawo sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy.


  W przypadku sprzeciwu, apartament Haus Lindengarten nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w zakresie przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby zainteresowanej, lub że przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.


  Jeżeli w mieszkaniu wakacyjnym Haus Lindengarten przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli zainteresowana osoba sprzeciwi się przetwarzaniu przez Haus Lindengarten danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, mieszkanie wakacyjne Haus Lindengarten nie będzie już przetwarzało tych danych osobowych.


  Ponadto zainteresowana osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, które odbywa się w mieszkaniu wakacyjnym Haus Lindengarten do celów naukowych lub badań historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, w której się znajduje, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.


  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem apartamentu Haus Lindengarten lub z każdym innym pracownikiem. Zainteresowana osoba ma również swobodę korzystania z prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE.


 • h) Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym profilowaniu, która ma wobec niej skutki prawne lub ma na nią znaczący wpływ w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między zainteresowaną osobą a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub (2) jest dopuszczalna na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, oraz że prawo to zawiera właściwe środki służące ochronie praw, wolności i uzasadnionych interesów zainteresowanej osoby lub (3) za wyraźną zgodą zainteresowanej osoby.


  Jeżeli decyzja (1 ) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między zainteresowaną osobą a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie lub (2 ) jest podejmowana za wyraźną zgodą zainteresowanej osoby, mieszkanie wakacyjne Haus Lindengarten podejmuje właściwe środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów zainteresowanej osoby, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, do zajęcia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.


  Jeżeli zainteresowana osoba chce dochodzić praw związanych z decyzjami zautomatyzowanymi, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.


 • i) Prawo do odwołania zgody na mocy ustawy o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nadane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń.


  Jeżeli zainteresowana osoba chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.7. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na gromadzeniu, gromadzeniu i ocenie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy stron internetowych gromadzone są między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odnośnik), do których podstron witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.


Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych wykorzystuje przyrostek "_gat._anonimizeIp" do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego danej osoby w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, między innymi do tworzenia dla nas raportów online pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.


Google Analytics umieszcza ciasteczka w systemie informatycznym danej osoby. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontrolera danych i na której został zainstalowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesyłanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, która służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwia składanie oświadczeń o prowizji.


Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt danej osoby na naszej stronie internetowej. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może ujawniać dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu technicznego osobom trzecim.


Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.


Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu danych wygenerowanych przez Google Analytics dotyczących korzystania z tej strony internetowej i przetwarzania tych danych przez Google oraz zapobiec takiemu gromadzeniu. W tym celu zainteresowana osoba musi utworzyć pod linkiem dodatek do przeglądarki internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout pobierz i zainstaluj go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczną. Jeśli system informatyczny danej osoby zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.


Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz poniżej https://www.google.com/analytics/terms/de.html . Pod tym linkiem zostanie opublikowana Google Analytics https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.8. Polityka prywatności w zakresie korzystania z czcionek internetowych Google

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.


W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że nasza witryna została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.


Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa domyślnej czcionki..


Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, odwiedź stronę https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.9. Polityka prywatności w odniesieniu do korzystania z map Google

Na tej stronie internetowej korzystamy z usług Google Maps. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych usług online oraz łatwość odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.


Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że wywołałeś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane zebrane podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Jest to niezależne od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, z którym jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem w Google, musisz wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa.


Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Dostarczą one również dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google również przetwarza Państwa dane osobowe w USA i przekazała je do Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.10. Polityka prywatności w zakresie stosowania i stosowania Shariff

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała komponent Shariff na tej stronie internetowej. Komponent Shariff zawiera przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z przepisami o ochronie danych. Shariff została opracowana dla niemieckiego czasopisma komputerowego i jest publikowana przez GitHub, Inc.


Twórcą komponentu jest GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.


Zazwyczaj rozwiązania przycisków dostarczane przez portale społecznościowe już przekazują dane osobowe do odpowiednich portali społecznościowych, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, do której został dodany przycisk portalu społecznościowego. Dzięki komponentowi Shariff dane osobowe są przekazywane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik strony internetowej aktywnie naciska jeden z przycisków w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym pod adresem https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html . Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej stronie internetowej rozwiązania z przyciskami dla serwisów społecznościowych.


Więcej informacji oraz aktualna polityka prywatności firmy GitHub można znaleźć na stronie internetowej https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ .11. Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł. 6 Lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba zainteresowana, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub wynagrodzenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 Świeciłem się b DS-GMO. To samo dotyczy procesów przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedkontraktowych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy gość doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 I lit. d) DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Takie procedury przetwarzania danych są nam dozwolone, w szczególności dlatego, że prawodawca europejski wyraźnie o nich wspomniał. W tym względzie Komisja uznała, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli zainteresowana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie drugie DS-GVO).12. Uprawnienie osoby odpowiedzialnej lub osoby trzeciej do udziału w przetwarzaniu danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) DS-GVO, w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.13. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji umowy.14. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje ich nieprzekazania


Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). W niektórych przypadkach zawarcie umowy może być konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną, osoba zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę zainteresowaną w każdym indywidualnym przypadku, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby nieprzekazanie danych osobowych.15. Istnienie zautomatyzowanych decyzji

Jako firma odpowiedzialna nie podejmujemy decyzji ani nie tworzymy profili w sposób automatyczny.

This data protection declaration was created by the data protection declaration generator of the DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, which is available as a External Data Protection Officer Aschaffenburg , in cooperation with the Advocate for IT and data protection law Christian Solmecke.

© 2022 Haus Lindengarten. All Rights Reserved | Design by W3layouts